Правила користування бібліотекою

pravoПравила користування бібліотекою  (складені на основі типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001.за №538/5729)

1.Загальні положення
1.1 Типові правила користування бібліотеками в Україні, розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності і організацію бібліотечної справи.
1.2. Правила є основним документом, який регламентує взаємовідносини між користувачами і бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів і працівників бібліотеки та є обов’язковим для виконання.
1.3.Бібліотечний фонд є національним. культурним надбанням українського народу, невід’ємною складовою частиною культурної спадщини і перебуває під охороною держави. Бібліотека забезпечує право громадян на бібліотечне обслуговування, рівний доступ до інформаційних ресурсів.

2.Права користувачів
2.1 Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.
2.2.Громадяни України, підприємства, установи та організації мають право вільного вибору бібліотек відповідно до своїх потреб.
2.3 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
2.4 Користувачі бібліотеки мають право:

 • відвідувати бібліотеку у відповідності з режимом роботи;
 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);
 • одержувати інформації з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
 • користуватися іншими видами послуг;
 • брати участь у культурних заходах, які проводить бібліотека та у  роботі бібліотечних рад;
 • використовувати мобільні телефони поза зоною обслуговування користувачів.

2.5 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.6 Користувачі мають право виносити документи за  межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.7 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
2.8 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.
2.9 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному бібліотекою.
2.10 Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.

3.Обов’язки користувачів.
3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює,  ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості (персональні дані) для заповнення   читацького формуляра. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України „ Про захист персональних даних”.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.3 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні в документах дефекти несе користувач.
3.4 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.5 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.6 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.7 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно чинним законодавством України.
3.8 Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити  в бібліотеці категорично заборонено.
3.9 Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.
3.10 Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів власності згідно із законодавством.

4.Обов’язки бібліотек з обслуговування користувачів.
Бібліотеки зобов’язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека.
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням для бібліотеки виданих користувачами документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведені масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Залишити коментар

12 − = 4